The Bright Side of Life

Πολιτική Απορρήτου

Η Pagieta, Στο Πλαίσιο Του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 Που Έχει Τεθεί Σε Ισχύ Από Την 25/05/2018, Στο Εξής Ο «ΓΚΠΔ», Όπως Εκάστοτε Ισχύει, Έχει Εκπονήσει Την Παρούσα Πολιτική Απορρήτου / Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Και Σας Παρέχει Την Ακόλουθη Ενημέρωση Για Την Επεξεργασία Των Δεδομένων Σας Προσωπικού Χαρακτήρα Και Τα Δικαιώματά Σας Ως Υποκειμένου Της Επεξεργασίας.

Η Ενημέρωση Αυτή Απευθύνεται Σε Φυσικά Πρόσωπα Που Διενεργούν Οποιαδήποτε Συναλλαγή Ή Διατηρούν Οποιαδήποτε Νομική Σχέση Με Την Pagieta Και Σε Κάθε Φυσικό Πρόσωπο Που Υπό Οποιαδήποτε Ιδιότητα Έχει Συναλλακτικές Σχέσεις Με Την Pagieta.

Η Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Συνίσταται Στη Συλλογή, Οργάνωση, Διάρθρωση, Καταχώριση, Αποθήκευση, Μεταβολή, Αναζήτηση Πληροφοριών, Χρήση, Διαβίβαση, Ανάκτηση, Περιορισμό Ή Διαγραφή Των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Που Έχουν Περιέλθει Ή Θα Περιέλθουν Σε Γνώση Της Pagieta, Είτε Στο Πλαίσιο Των Συναλλακτικών Σας Σχέσεων Με Αυτήν Είτε Στο Πλαίσιο Πληροφόρησης Που Λαμβάνει Η Pagieta Από Τρίτο Φυσικό Ή Νομικό Πρόσωπο Ή Φορέα Του Δημοσίου Τομέα Κατά Την Άσκηση Νομίμου Δικαιώματός Αυτού Ή Της Ίδιας Της Pagieta.

Η Pagieta, Σε Συμμόρφωση Με Το Ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο Έχει Προβεί Σε Όλες Τις Ενέργειες Που Απαιτούνται, Εφαρμόζοντας Τα Κατάλληλα Τεχνικά Και Οργανωτικά Μέτρα Σε Επίπεδο Νομικής Και Τεχνολογικής Συμμόρφωσης, Αλλά Και Σε Επίπεδο Φυσικής Ασφάλειας Των Προσωπικών Δεδομένων. Στόχος Είναι Η Pagieta Να Εξασφαλίσει Τη Νόμιμη Τήρηση, Επεξεργασία Και Την Ασφαλή Φύλαξη Των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Που Λαμβάνει Δεσμευόμενη Να Προστατεύει Με Κάθε Τρόπο Την Επεξεργασία Των Προσωπικών Σας Δεδομένων Από Απώλεια Ή Διαρροή, Αλλοίωση, Διαβίβαση Ή Την Με Οποιονδήποτε Άλλο Τρόπο Αθέμιτη Επεξεργασία Τους. Με Τον Τρόπο Αυτό Παρέχει Το Εχέγγυο Ότι Πληροί Όλες Τις Νομικές Απαιτήσεις Που Προβλέπονται Από Τον Νέο ΓΚΠΔ Και Αντιμετωπίζει Αποτελεσματικά Τον Λειτουργικό Κίνδυνο Και Τον Ενδεχόμενο Κίνδυνο Βλάβης Των Ατόμων Και Των Προσωπικών Δεδομένων Τους Που Επεξεργάζεται.

Πνευματικά Δικαιώματα

Εκτός Συγκεκριμένων Δικαιωμάτων Τρίτων (Πνευματικά Και Άλλα), Όλο Το Περιεχόμενο Που Κάθε Φορά Περιέχεται Στις Ιστοσελίδες (Ενδεικτικά: Σήματα, Διακριτικά Γνωρίσματα, Φωτογραφίες, Κείμενα Και Όλα Εν Γένει Τα Αρχεία), Αποτελεί Πνευματική Και Βιομηχανική Ιδιοκτησία Της Pagieta Και Προστατεύεται Από Τις Σχετικές Διατάξεις Του Ελληνικού, Κοινοτικού Και Διεθνούς Δικαίου.

Το Περιεχόμενο Αυτό Δεν Δύναται Να Αποτελέσει Εν Όλω Ή Εν Μέρει Αντικείμενο Εμπορίου, Αντιγραφής, Τροποποίησης, Αναπαραγωγής, Αναμετάδοσης, Ή Να Μεταδοθεί Ή Να Διανεμηθεί Με Οποιονδήποτε Τρόπο Από Οποιονδήποτε Χρήστη. Κάθε Χρήστης Δικαιούται Να Αποθηκεύσει Μεμονωμένα Ένα Και Μόνο Αντίγραφο Τμήματος Του Περιεχομένου Των Ιστοσελίδων Για Αυστηρά Προσωπική Του Χρήση Και Χωρίς Να Διαγράψει Τις Ενδείξεις Προέλευσής Του.

Τα Προϊόντα Ή/Και Οι Υπηρεσίες Τρίτων Που Μπορεί Να Εμφανίζονται Στις Σελίδες Των Ιστοσελίδων, Αποτελούν Πνευματική Και Βιομηχανική Ιδιοκτησία Των Τρίτων, Οι Οποίοι Φέρουν Την Σχετική Ευθύνη Για Το Περιεχόμενο Και Τις Υπηρεσίες Ή/Και Προϊόντα.

Υποχρεώσεις των Χρηστών

Οι Χρήστες Αποδέχονται, Συμφωνούν Και Συνομολογούν Ότι Θα Κάνουν Σύννομη Και Πρόσφορη Χρήση Των Ιστοσελίδων, Υποκείμενοι Εκτός Των Άλλων Και Στη Νομοθεσία Που Αφορά Τη Μετάδοση Δεδομένων Από Την Ελλάδα Προς Κράτη-Μέλη Της Ευρωπαϊκής Ένωσης Και Τρίτες Χώρες. Ως Εκ Τούτου, Οι Χρήστες Ενδεικτικά Και Όχι Περιοριστικά, Συμφωνούν Ότι Δεν Θα Κάνουν Χρήση Των Ιστοσελίδων Για:

 • Να Προξενήσουν Βλάβη Σε Ανήλικο.
 • Να Μεταδώσουν Ή Να Αποκτήσουν Πρόσβαση Σε Περιεχόμενο Που Παραβιάζει Οποιαδήποτε Δικαιώματα Τρίτων (Πχ Πνευματικής Και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας)
 • Να Προσβάλουν Την Προσωπικότητα Τρίτων (Π.Χ. Συκοφαντικό, Ρατσιστικό)
 • Να Έρχονται Σε Αντίθεση Με Το Νόμο Και Τα Χρηστά Και Συναλλακτικά Ήθη
 • Να Παρενοχλούν Με Οποιονδήποτε Τρόπο Την Ιδιωτική Ζωή Και Τα Ατομικά Και Κοινωνικά Δικαιώματα Τρίτων.
 • Να Παραπλανήσουν Οποιονδήποτε Ως Προς Την Προέλευση Του Περιεχομένου Των Ιστοσελίδων, Να Ζημιώσουν Με Οποιονδήποτε Τρόπο, Τη Φήμη Της Pagieta Ή Τρίτων, Να Θέσουν Σε Κίνδυνο Την Ασφάλεια Του Δικτύου Της Pagieta, Να Εμποδίσουν Οποιονδήποτε Χρήστη Να Έχει Πρόσβαση Στις Ιστοσελίδες, Ή Να Παρακάμπτουν Τον Έλεγχο Της Ταυτότητάς Τους Από Την Pagieta.
 • Να Εγκαταστήσουν Και Προωθήσουν, Με Οποιοδήποτε Τρόπο, Οποιουδήποτε Είδους Αυτόκλητη Ή Μη Εξουσιοδοτημένη Διαφήμιση Ή Μη Ζητηθέντα Από Τον Λήπτη Ηλεκτρονικά Μηνύματα (Spam), Αλυσιδωτές Επιστολές, Συστήματα Πυραμίδων Και Οποιαδήποτε Άλλη Μορφή Ανεπιθύμητης Προώθησης Περιεχομένου, Καθώς Και Να Εγκαταστήσουν Και Προωθήσουν Διαφημίσεις, Χωρίς Την Έγγραφη Συναίνεση Της Pagieta.
 • Να Εγκαταστήσουν, Προωθήσουν Ή/Και Διαθέσουν Περιεχόμενο Που Περιέχει Ψηφιακούς Ιούς Ή Οποιονδήποτε Άλλο Ηλεκτρονικό Κώδικα, Αρχεία Ή Προγράμματα, Σχεδιασμένα Να Παρεμβληθούν, Καταστρέψουν Ή Περιορίσουν Τη Λειτουργία Οποιουδήποτε Λογισμικού Ή Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού, Ή Να Εμποδίσουν Άλλους Χρήστες Να Χρησιμοποιούν Τις Ιστοσελίδες.
 • Να Μην Αποκαλύπτουν Πληροφορίες Δικές Τους Ή Τρίτων Που Περιέχουν Προσωπικά Δεδομένα Των Χρηστών Ή Τρίτων Είτε Συνομιλίες Σε Πραγματικό Χρόνο (Chats, Messageboards), Είτε Κατά Τη Χρήση Οποιασδήποτε Υπηρεσίας Των Ιστοσελίδων Που Παρέχει Δυνατότητα Επικοινωνίας Περισσοτέρων Των Δύο Χρηστών.

Σε Κάθε Περίπτωση Παράνομης Ή Αντίθετης Στους Παρόντες Όρους Χρήσης Των Ιστοσελίδων, Οι Χρήστες Υποχρεούνται Να Αποζημιώνουν Την Pagieta Για Κάθε Θετική Και Αποθετική Της Ζημία. Η Μη Ενάσκηση Από Την Pagieta Των Εκ Των Παρόντων Όρων Δικαιωμάτων Της Δεν Συνεπάγεται Παραίτησή Της Από Τα Δικαιώματά Της Αυτά.

Εξαίρεση Υποχρέωσης για Συνδέσμους Τρίτων Μερών

Η Pagieta Μπορεί Να Αναφέρει Στην Ιστοσελίδα Της Www.Pagieta.Gr, Ιστοσελίδες Τρίτων Στο Διαδίκτυο. Η Pagieta Δηλώνει Ξεκάθαρα Ότι Δεν Έχει Καμία Επιρροή Στο Σχέδιο Και Το Περιεχόμενο Των Συνδεδεμένων Σελίδων. Οποιαδήποτε Αναφορά Ή Και Link Σε Άλλα Site, Παρέχεται Για Τη Διευκόλυνσή Σας. Η Pagieta Δεν Φέρει Καμία Ευθύνη Για Τα Περιεχόμενα, Τα Προϊόντα Και Τις Υπηρεσίες Που Παρέχονται, (Διαφήμιση Ή Πώληση) Στα Site Αυτά.

Προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και από πού συλλέγονται

Η Pagieta Είναι Ατομική Εμπορική Εταιρεία  Που Εδρεύει Στη Θεσσαλονίκη Και Λαμβάνει Υπόψη Τα Προσωπικά Σας Δεδομένα Πολύ Σοβαρά.

Με Την Εγγραφή Σας Για Άνοιγμα Λογαριασμού, Τοποθέτηση Παραγγελίας, Ή Αποστολή Ενός Αιτήματος, Συγκεντρώνουμε Συγκεκριμένες Προσωπικές Πληροφορίες Από Εσάς, Για Παράδειγμα Το Όνομά Σας, Την Ταχυδρομική Σας Διεύθυνση, Τους Αριθμούς Τηλεφώνων Σας, Τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Κ.Α.

Χρησιμοποιούμε Τις Πληροφορίες Αυτές Για Την Αναγνώρισή Σας Ως Πελάτη, Για Να Επεξεργαστούμε Την Παραγγελία Σας, Να Σας Παραδώσουμε Τα Προϊόντα, Να Διαχειριστούμε Τις Πληρωμές, Να Ανανεώσουμε Τα Στοιχεία Του Προφίλ Σας Στο Αρχείο Μας Και Γενικά Τον Λογαριασμό Σας Σε Εμάς. Πιο Συγκεκριμένα, Να Σας Στέλνουμε Πληροφορίες Μέσω Ταχυδρομείου, Email, Μηνυμάτων Στο Κινητό Σας Τηλέφωνο, Ή Μέσω Οποιονδήποτε Άλλων Ηλεκτρονικών Μέσων, Συμπεριλαμβανομένων Των Κοινωνικών Δικτύων, Για Πληροφορίες Σχετικά Με Τα Προϊόντα, Τις Εκδηλώσεις Μας, Προσφορές Και Υπηρεσίες. Μπορεί Επίσης Να Χρησιμοποιήσουμε Αυτές Τις Πληροφορίες Για Να Προσαρμόσουμε Τον Τρόπο Επικοινωνίας Μαζί Σας, Έτσι Ώστε Να Απευθυνόμαστε Πιο Προσωπικά Σε Εσάς.

Μπορεί Επίσης Κατά Καιρούς Να Σας Ρωτήσουμε Για Άλλες Πληροφορίες, Όπως Για Παράδειγμα Το Μέγεθός Σας, Τις Προτιμήσεις Σας Σε Μια Κατηγορία Προϊόντων, Την Ηλικία Σας, Ή Τις Τυχόν Ειδικές Ημερομηνίες, Όπως Είναι Τα Γενέθλια, Η Ονομαστική Σας Εορτή, Οι Οποίες Θα Χρησιμοποιηθούν Για Την Ενίσχυση Των Υπηρεσιών Μας Προς Εσάς.

Επιπρόσθετα, Μπορεί Να Συλλέγουμε Στατιστικές Πληροφορίες Σχετικά Με Την Επισκεψιμότητα Της Ιστοσελίδας, Τις Πωλήσεις Και Άλλες Σχετιζόμενες Με Τη Χρήση Πληροφορίες Που Μπορεί Να Δώσουμε Σε Τρίτους Κατά Περίπτωση Και Για Συγκεκριμένους Σκοπούς. Στα Στατιστικά Αυτά Στοιχεία Δεν Περιλαμβάνεται Οποιαδήποτε Πληροφορία Που Μπορεί Να Σας Ταυτοποιήσει Προσωπικά.

Μπορεί Επίσης Να Χρησιμοποιήσουμε Τα Προσωπικά Σας Στοιχεία Για Τις Εσωτερικές Μελέτες Μάρκετινγκ Και Δημογραφικών, Μαζί Με Μη Προσωπικά Δεδομένα Για Την Ανάλυση Και Παρακολούθηση Του Καταναλωτικού Προφίλ, Ώστε Να Βελτιώνουμε Συνεχώς Τα Προϊόντα Και Τις Υπηρεσίες Μας Και Να Κατανοήσουμε Τι Μπορεί Να Παρουσιάζει Ενδιαφέρον Για Εσάς Και Τους Άλλους Πελάτες Μας.

Επιδιώκουμε Συνεχώς Να Είμαστε Σύννομοι Με Τις Απαιτήσεις Της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Και Κάθε Ισχύοντες Νόμους Και Κανονισμούς, Για Να Εξασφαλίζουμε Ότι Τα Προσωπικά Σας Στοιχεία Φυλάσσονται Με Ασφάλεια Και Επεξεργάζονται Με Τη Θεμιτή Και Νόμιμη Διαδικασία. Τα Στοιχεία Σας, Διατηρούνται Και Ελέγχονται Από Την Pagieta, Μητροπολίτου Ιωσήφ 18, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Η Οποία Λειτουργεί Ως Ο Ελεγκτής Των Στοιχείων Για Τους Σκοπούς Που Φυλάσσονται. Παρακαλούμε Καλέστε Την Pagieta, Για Κάθε Πληροφορία Σχετικά Με Τα Προσωπικά Σας Στοιχεία Στο Τηλέφωνο 2310 261886.

Η Με Τον Ανωτέρω Τρόπο Γνωστοποίηση Προσωπικών Δεδομένων Από Τους Χρήστες Της Ιστοσελίδας Και Του Ηλεκτρονικού Καταστήματος Της Pagieta Συνιστά Αποδοχή Των Όρων Χρήσης Των Δεδομένων Αυτών Σύμφωνα Με Το Παρόν.

Τα Προσωπικά Σας Δεδομένα Επεξεργάζονται Για Σκοπούς Που Αφορούν Τη Διοίκηση Και Διαχείριση Του Προσωπικού Και Για Σκοπούς Που Συνδέονται Με Τη Δραστηριότητα Και Τα Έννομα Συμφέροντα Της Εταιρίας, Αλλά Και Των Εργαζομένων Της.

Ανάκληση συγκατάθεσης

Για Τις Περιπτώσεις Που Η Επεξεργασία Των Προσωπικών Σας Δεδομένων Βασίζεται Στην Προηγούμενη Ρητή Συγκατάθεσή Σας, Έχετε Δικαίωμα Να Ανακαλέσετε Οποτεδήποτε Τη Συγκατάθεσή Σας, Χωρίς Να Θίγεται Η Νομιμότητα Της Επεξεργασίας Που Βασίστηκε Σε Αυτήν Μέχρι Και Την Ανάκλησή Της. Η Ανάκληση Της Συγκατάθεσης Σας Μπορεί Να Υποβληθεί Στο Τμήμα Της Pagieta Προς Το Οποίο Δώσατε Αρχικά Τη Συγκατάθεσή Σας Ή Με Το Οποίο Έχετε Συναλλαγή.

Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Η Pagieta Διατηρεί Τα Προσωπικά Σας Δεδομένα Για Όσο Χρονικό Διάστημα Προβλέπεται Ανά Περίπτωση, Από Το Εκάστοτε Ισχύον Νομοθετικό Και Κανονιστικό Πλαίσιο Και Σε Κάθε Περίπτωση Για Χρονικό Διάστημα Είκοσι (20) Ετών Από Την Τελευταία Ημερολογιακή Ημέρα Του Έτους Λήξης Της Εκάστοτε Συναλλακτικής Σας Σχέσης Με Την Pagieta. Σε Περίπτωση Που Οποιοδήποτε Αίτημα Συνεργασίας / Συναλλαγής Σας Με Την Pagieta Δεν Γίνει Αποδεκτό Και Δεν Ολοκληρωθεί Η Συναλλαγή Ή Η Κατάρτιση Σύμβασης Τα Δεδομένα Θα Τηρούνται Για Χρονικό Διάστημα Πέντε (5) Ετών. Σε Περίπτωση Δικαστικής Αντιδικίας Τα Προσωπικά Δεδομένα Που Σας Αφορούν Θα Τηρούνται Σε Κάθε Περίπτωση Μέχρι Τη Λήξη Της Εκκρεμοδικίας Ακόμα Και Στην Περίπτωση Υπέρβασης Του Ανωτέρω Χρονικού Διαστήματος Των Είκοσι (20) Ετών.

Δικαιώματα Χρηστών / Υποκειμένων

Ως Χρήστες / Υποκείμενα Επεξεργασίας Των Προσωπικών Σας Δεδομένων Διατηρείτε Τα Ακόλουθα Δικαιώματα:

 • Δικαίωμα Πρόσβασης Στα Προσωπικά Δεδομένα Που Σας Αφορούν Και Εφόσον Αυτά Υφίστανται Επεξεργασίας Από Την Pagieta, Ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, Τους Σκοπούς Αυτής, Τις Κατηγορίες Των Δεδομένων Και Τους Αποδέκτες Ή Τις Κατηγορίες Αποδεκτών Αυτών.
 • Δικαίωμα Διόρθωσης Ανακριβών Δεδομένων Καθώς Και Συμπλήρωσης Ελλιπών Δεδομένων (Άρθρο 16 ΓΚΠΔ).
 • Δικαίωμα Διαγραφής Των Προσωπικών Σας Δεδομένων Υπό Την Επιφύλαξη Των Υποχρεώσεων Και Των Νόμιμων Δικαιωμάτων Της Pagieta Για Τη Διατήρησή Τους Με Βάση Τις Εκάστοτε Ισχύουσες Νομοθετικές Και Κανονιστικές Διατάξεις.
 • Δικαίωμα Περιορισμού Της Επεξεργασίας Των Προσωπικών Σας Δεδομένων Εφόσον, Είτε Αμφισβητείται Η Ακρίβεια Αυτών, Είτε Η Επεξεργασία Είναι Παράνομη, Είτε Εξέλειπε Ο Σκοπός Της Επεξεργασίας Και Υπό Την Προϋπόθεση Ότι Δεν Συντρέχει Νόμιμος Λόγος Για Τη Διατήρησή Τους.
 • Δικαίωμα Φορητότητας Των Προσωπικών Σας Δεδομένων Σε Άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, Υπό Την Προϋπόθεση Ότι Η Επεξεργασία Βασίζεται Σε Συγκατάθεση Σας Και Διενεργείται Με Αυτοματοποιημένα Μέσα.
 • Δικαίωμα Εναντίωσης Για Λόγους Που Αφορούν Στην Ιδιαίτερη Κατάστασή Σας Στην Περίπτωση Που Τα Προσωπικά Σας Δεδομένα Υφίστανται Επεξεργασία Για Την Εκπλήρωση Καθήκοντος Που Εκτελείται Προς Το Δημόσιο Συμφέρον Ή Κατά Την Άσκηση Δημόσιας Εξουσίας Που Έχει Ανατεθεί Στην Pagieta Ή Για Τους Σκοπούς Των Εννόμων Συμφερόντων Που Επιδιώκει Αυτή Ή Τρίτο Μέρος.
 • Δικαίωμα Ανάκλησης Συγκατάθεσης Ανά Πάσα Στιγμή Για Συγκεκριμένη Επεξεργασία Σε Περίπτωση Που Είχε Παρασχεθεί Η Συγκατάθεση Για Συγκεκριμένο Σκοπό.

Η Άσκηση Των Προαναφερομένων Δικαιωμάτων Προϋποθέτει Την Υποβολή, Χωρίς Κόστος, Έγγραφης Αίτησης Στην Pagieta.

Για Οποιοδήποτε Θέμα Ο Χρήστης / Το Υποκείμενο Των Δεδομένων Μπορεί Να Απευθυνθεί Στον Αρμόδιο Υπεύθυνο Για Την Προστασία Των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Της Pagieta Στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση:Pagieta@Pagieta.Gr

Επίσης, Μπορείτε Να Τροποποιήσετε Ή Να Ενημερώσετε Τα Προσωπικά Σας Στοιχεία, Εάν Συνδεθείτε Στην Ιστοσελίδα, «MYACCOUNT».

Αλλαγές στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Είναι Πιθανό Να Ανανεώνουμε Τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Κατά Διαστήματα. Η Τροποποιημένη Δήλωση Απορρήτου Θα Αναρτηθεί Στην Ιστοσελίδα Μας. Παρακαλούμε Να Ελέγχετε Την Ιστοσελίδα Τακτικά, Για Να Ενημερώνεστε Για Τις Αλλαγές Στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Δήλωση Ασφάλειας

Δυστυχώς Η Μετάδοση Των Πληροφοριών Μέσω Του Διαδικτύου Δεν Είναι Απόλυτα Ασφαλής. Παρά Το Γεγονός Ότι Εμείς Κάνουμε Το Καλύτερο Δυνατό Για Να Προστατεύσουμε Τα Προσωπικά Σας Δεδομένα Δεν Μπορούμε Να Εγγυηθούμε Την Ασφάλεια Των Προσωπικών Σας Δεδομένων Που Υποβάλλονται Σ’ Εμάς Και Οποιαδήποτε Μετάδοση Γίνεται Με Δική Σας Ευθύνη.

Παρόλα Αυτά, Μπορούμε Να Χρησιμοποιούμε Αυστηρές Διαδικασίες Και Χαρακτηριστικά Ασφαλείας, Για Να Αποτρέπουμε Μη Εξουσιοδοτημένη Πρόσβαση, Όπου Είναι Δυνατό.

Η Ιστοσελίδα Και Οι Εφαρμογές Χρησιμοποιούν Τη Συγκεκριμένη Τεχνολογία Κρυπτογράφησης Για Την Προστασία Των Πληροφοριών Σας Κατά Τη Διάρκεια Της Μεταφοράς Δεδομένων. Η Τεχνολογία SSL Κρυπτογραφεί Πληροφορίες Παραγγελίας Όπως Το Όνομά Σας, Η Διεύθυνσή Σας Και Τον Αριθμό Της Πιστωτικής Σας Κάρτας.

Με Την Εγγραφή Του Στην Ιστοσελίδα Ο Χρήστης Συναινεί Όπως Τα Προσωπικά Του Στοιχεία Χρησιμοποιηθούν Από Την Εταιρεία Pagieta. Ως Υπεύθυνης Για Την Επεξεργασία Τους Μέσω Αυτοματοποιημένων Μέσων, Είτε Από Την Ίδια Είτε Μέσω Οποιουδήποτε Άλλου Προσώπου Διορίσει Η Pagieta Για Τη Διενέργεια Της Επεξεργασίας Κατ’ Εντολή Και Για Λογαριασμό Της.

Οι Παρόντες Όροι Και Προϋποθέσεις Χρήσης Και Κάθε Τροποποίησή Τους Διέπονται Από Το Ελληνικό Δίκαιο.

Η Pagieta Δεν Ευθύνεται Για Οποιαδήποτε Βλάβη Ή Ζημία Προκύψει Από Την Αδυναμία Σας Να Σεβαστείτε Και Να Ακολουθήσετε Τους Ανωτέρω Όρους Χρήσεως.

Μετάβαση στο περιεχόμενο